Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnazijos nuostatai 2021-12-06 11:11:25 4.66 MB
Tvarkos
Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2021-08-03 19:20:25 7.89 MB
Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2021-08-03 19:20:25 239.82 KB
Darbo krūvio aprašas 2021-08-03 19:20:25 227.07 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2021-08-03 19:20:25 388.28 KB
Metinės veiklos vertinimo aprašas 2021-08-03 19:20:25 602.9 KB
1-4 klasių mokinių vertinimo tvarkos aprašas 2021-08-03 19:20:25 332.99 KB
Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo aprašas 2021-08-03 19:20:25 388.28 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2021-08-06 14:08:20 221.9 KB
Reagavimas į patyčias planas 2021-08-03 19:20:25 186.59 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2021-11-26 15:32:31 326.36 KB
Pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 5-8 kl. 2021-08-03 19:20:26 3.65 MB
Individualizuotos pažangos įvertinimo tvarkos aprašas 2021-08-03 19:20:26 726.89 KB
Priėmimo į progimnaziją tvarka 2021-08-03 19:20:26 383.41 KB
Priėmimo komisijos reglamentas 2021-08-03 19:20:26 191.12 KB
Mokyklinio autobuso naudojimo tvarka 2021-08-06 14:32:03 2.06 MB
Taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės, teisės ir pareigos, skatinimo bei drausminimo tvarka 2021-11-25 16:14:51 133.86 KB
Priėmimas į progimnaziją
Įsakymas 2021-08-04 14:44:18 190.02 KB
Priėmimo į progimnaziją tvarka 2021-08-06 14:08:57 383.41 KB
Priėmimo komisijos reglamentas 2021-08-06 14:09:37 191.12 KB
Formos
Pranešimo apie patyčias forma. 2021-10-18 13:43:18 266.1 KB
Prašymo dėl pamokų pateisinimo forma 2021-10-18 13:43:18 177.31 KB
Pažyma dėl praleistų pamokų pateisinimo 2021-10-18 13:43:18 37.84 KB
Pareigybės aprašai
Tarnybinių patalpų valytojo pareigybės aprašas 2021-10-15 14:01:25 71.5 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 2021-10-15 14:01:15 72.5 KB
Mokyklos budėtojo pareigybės aprašas 2021-10-15 14:01:10 42.5 KB
Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininko pareigybės aprašas 2021-10-15 14:01:05 69.5 KB
Archyvo tvarkytojo pareigybės aprašas 35.5 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašas 67 KB
Buhalteres pareigybės aprašas 42.5 KB
Kompiuterių sistemos inžinieriaus pareigybės aprašas 53.5 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės aukletojo pareigybės aprašas 47 KB
Raštvedžio pareigybės aprašas 73 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 92.5 KB
Specialiojo pedagogo-logopedo pareigybės aprašas 59 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigyebės aprašas 49.5 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas 57.5 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašas 23.85 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 62.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis veiklos planas 2021-2023 m. 2021-08-04 11:42:14 3.9 MB
2021 m. veiklos planas 2021-08-04 11:42:14 6.28 MB
Vadovo veiklos ataskaita 2018 m. 2021-08-04 11:42:14 1.28 MB
Vadovo veiklos ataskaita 2019 m. 2021-08-04 11:42:14 834.17 KB
Vadovo veiklos ataskaita 2020 m. 2021-08-04 11:42:14 1.06 MB
Progimnazijos metinė veikla už 2020 m. 2021-08-04 11:42:14 34.72 KB
Progimnazijos metinė veikla už 2019 m. 2021-08-04 11:42:14 38.6 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2021 m.
Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas (9 mėnesių) 2021-11-04 16:00:15 3.41 MB
Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas (1 pusmetis) 2021-11-04 15:58:30 3.42 MB
Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas (1 ketvirtis) 2021-11-04 15:58:30 2.77 MB
2020 m.
Veiklos rezultatų ataskaita 2021-08-04 19:48:10 466.49 KB
Pinigų srauto ataskaita 2021-08-04 19:48:10 392.97 KB
Grynojo pokyčio ataskaita 2021-08-04 19:48:10 493.98 KB
Finansinės būklės ataskaita 2021-08-04 19:48:10 320.23 KB
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-08-04 19:48:10 505.3 KB
Priedas 1. 6-ojoVSAFAS Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos 4priedas 2021-08-04 19:48:10 284.91 KB
Priedas 2. 6-ojoVSAFAS Informacija apie išankstinius apmokėjimus 6priedas 2021-08-04 19:48:10 274.73 KB
Priedas 3. 8-ojo VSAFAS Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 1priedas 2021-08-04 19:48:10 290.91 KB
Priedas 4. 10-ojo VSAFAS Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1priedas 2021-08-04 19:48:10 282.88 KB
Priedas 5. 10-ojo VSAFAS Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų 2priedas 2021-08-04 19:48:10 443.4 KB
Priedas 6. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1priedas 2021-08-04 19:48:11 326.6 KB
Priedas 7. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 3priedas 2021-08-04 19:48:11 327.26 KB
Priedas 8. 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1priedas 2021-08-04 19:48:11 221.4 KB
Priedas 9. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 7priedas 2021-08-04 19:48:11 204.58 KB
Priedas 10. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 8priedas 2021-08-04 19:48:11 204.59 KB
Priedas 11. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 12priedas

2021-08-04 19:48:11 358.37 KB
Priedas 12. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 13 priedas 2021-08-04 19:48:12 348.92 KB
Priedas 13. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4priedas 2021-08-04 19:48:12 204.55 KB
Priedas 14. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5priedas 2021-08-04 19:48:12 201.58 KB
Priedas 15. 24-VSAFAS informacija apie darbo užmokestį 2021-08-04 19:48:12 252.49 KB
Priedas 16. 25-ojo VSAFAS Informacija pagal segmentus priedas 2021-08-04 19:48:12 302.67 KB
Aiškinamasis raštas su priedais, 2020 m. III ketv. 2021-08-04 19:48:13 297.87 KB
Finansinės būklės ataskaita, 2020 m. III ketv. 2021-08-04 19:48:13 323.18 KB
Priedas 20 – VSAF – 4, 2020 m. III ketv. 2021-08-04 19:48:13 204.14 KB
Veiklos rezultatų ataskaita, 2020 m. III ketv. 2021-08-04 19:48:13 466.36 KB
Aiškinamasis-raštas-su-priedais-2020-II-ketv. 2021-08-04 19:48:13 294.8 KB
Finanansinės-būklės-ataskaita-2020-II-ketv. 2021-08-04 19:48:13 320.27 KB
Priedas-20-VSAF-4-priedas-2020-II-ketv. 2021-08-04 19:48:14 204.46 KB
Veiklos-rezultatų-ataskaita-2020-II-ketv. 2021-08-04 19:48:14 466.82 KB
Aiškinamasis-raštas-2020-I-ketv. 2021-08-04 19:48:14 229.77 KB
20-VSAFAS-4-priedas-2020-I-ketv. 2021-08-04 19:48:14 204.38 KB
Finanansinės-būklės-ataskaita-2020-I-ketv. 2021-08-04 19:48:14 318.65 KB
Veiklos-rezultatų-ataskaita-2020-I-ketv. 2021-08-04 19:48:14 465.8 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Dėl nemokamo mokinių maitinimo organizavimo mokykloje 2021-09-14 17:33:13 373.85 KB
Dėl nemokamo maitinimo kainų 2021-09-14 17:33:13 255.84 KB
2021-2022 m. m. 6-10 ir 11 ir vyresnių metų mokinių maitinimo valgiaraštis 1 savaitė 2021-11-25 10:53:04 8.15 MB
2021-2022 m. m. 6-10 ir 11 ir vyresnių metų mokinių maitinimo valgiaraštis 2 savaitė 2021-11-25 10:53:46 8.25 MB
2021-2022 m. m. 6-10 ir 11 ir vyresnių metų mokinių maitinimo valgiaraštis 3 savaitė 7.7 MB
2021-2022 m. m. 6-10 ir 11 ir vyresnių metų mokinių maitinimo valgiaraštis 4 savaitė 8.8 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2021 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas (9 mėnesių) 2021-11-04 16:01:17 2.78 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas (1 pusmetis) 2021-11-04 16:01:17 2.78 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas (1 ketvirtis) 2021-11-04 16:01:17 2.69 MB
2020 m.
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą Forma Nr.1, 2020 IV ketv. 2021-08-04 20:24:21 289.07 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita Forma Nr. 2, 2020 IV ketv. 2021-08-04 20:24:21 318.4 KB
Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius forma Nr.3, 2020 IV ketv. 2021-08-04 20:24:21 302.04 KB
Aiskinamasis raštas, 2020 IV ketv. 2021-08-04 20:24:21 212.11 KB
Mokėtinų sumų 9 priedas, 2020 m. IV ketv. 2021-08-04 20:24:21 487.38 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita Forma Nr. 2, 2020 III ketv. 2021-08-04 20:24:21 323.38 KB
Aiskinamasis raštas 2020 III ketv. 2021-08-04 20:24:21 210.09 KB
Mokėtinų sumų 9 priedas, 2020 m. II ketv. 2021-08-04 20:24:21 487.71 KB
Aiškinamasis-raštas-2020-II-ketv. 2021-08-04 20:24:21 208.85 KB
Biudžeto-vykdymo-ataskaita-Forma-Nr.-2-2020-II-ketv. 2021-08-04 20:24:22 244.65 KB
Mokėtinų-sumų-9-priedas-2020-II-ketv. 2021-08-04 20:24:22 487.44 KB
Aiškinamasis-raštas-su-priedais-2020-I-ketv. 2021-08-04 20:24:22 229.77 KB
Biudžeto-vykdymo-ataskaita-Forma-Nr.-2-2020-I-ketv. 2021-08-04 20:24:22 237.74 KB
Mokėtinų-sumų-forma-9-priedas-I-ketv. 2021-08-04 20:24:22 491.11 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2021-08-06 14:21:36 1.17 MB
Viešųjų pirkimų plano patikslinimas 2021-08-06 14:21:51 276.54 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Mokyklinio autobuso naudojimo tvarka 2021-08-06 14:32:03 2.06 MB
Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2021–2022 mokslo metais maršrutų sąrašas 2021-11-10 15:30:47 13.81 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
2020 m. progimnazijos įsivertinimo ir pažangos anketa 2021-08-04 15:36:37 435.06 KB
2019-2020 m. m. mokinių veiklos įsivertinimas 2021-08-04 15:36:37 369.4 KB
2019-2020 m. m. tėvų/ globėjų bendruomenės įsivertinimas 2021-08-04 15:36:37 364.07 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko-gerovės-komisijos-sudarymo-ir-jos-darbo-organizavimo-tvarkos-aprašas 2021-08-03 20:13:33 427.1 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Ataskaita-apie-vadovėlių-užsakymą-2019-m 2021-08-03 18:14:25 222.2 KB
Psichologinė ir emocinė pagalba Atnaujinta Dydis
Paslaugos-šeimoms Naujojoje Akmenėje 2021-08-04 12:24:53 554.92 KB
Olweus programa Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl OLWEUS 2021-08-04 16:07:08 192.71 KB
Mokymosi ir supervizijų grupės 2021-08-04 16:07:30 205.57 KB
OPKUS planas 2020 m. 2021-08-04 16:07:48 228.56 KB
Pagrindinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Pagrindinis ugdymas 2021-09-13 17:00:49 13.28 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Pradinis ugdymas 2021-09-13 17:13:00 13.79 KB
Tvarkaraštis Atnaujinta Dydis
5-8 kl. mokinių tvarkaraštis 2021-2022 m. m. 2021-09-17 14:47:17 22.96 KB
Techninio aptarnaujančio personalo pareigybių aprašai Atnaujinta Dydis
Tarnybinių patalpų valytojo pareigybės aprašas 2021-10-15 14:01:25 71.5 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 2021-10-15 14:01:15 72.5 KB
Mokyklos budėtojo pareigybės aprašas 2021-10-15 14:01:10 42.5 KB
Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininko pareigybės aprašas 2021-10-15 14:01:05 69.5 KB
Laikraštis Mirksnis Atnaujinta Dydis
Mirksnis - 2021 m. rugsėjis 2021-10-15 14:58:19 1.37 MB
Mirksnis - 2021 m. spalis 1.54 MB
Mirksnis - 2021 m. lapkritis 2021-11-30 23:05:33 1.33 MB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Sutikimas dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime Covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti 2021-11-09 21:42:01 32.28 KB
Sprendimas dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose 2021-11-09 21:42:01 131.28 KB
Sprendimas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo 2021-11-09 21:42:01 24.18 KB
Sprendimas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo 2021-11-09 21:42:01 92.78 KB
Sprendimas dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2021-11-09 21:42:01 27.31 KB
Greitųjų testų instrukcija 2021-11-09 21:42:01 902 KB