Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnazijos nuostatai 2022-11-03 19:20:04 155.11 KB
Tvarkos
Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2022-04-25 12:28:42 585.75 KB
Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2023-10-17 10:40:25 323.03 KB
Darbo krūvio aprašas 2021-08-03 19:20:25 227.07 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2021-08-03 19:20:25 388.28 KB
Metinės veiklos vertinimo aprašas 2021-08-03 19:20:25 602.9 KB
Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo aprašas 2021-08-03 19:20:25 388.28 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2023-09-11 17:32:12 26.39 KB
Reagavimas į patyčias planas 2023-09-11 17:32:55 42.03 KB
Individualizuotos pažangos įvertinimo tvarkos aprašas 2021-08-03 19:20:26 726.89 KB
Priėmimo į progimnaziją tvarka 2021-08-03 19:20:26 383.41 KB
Priėmimo komisijos reglamentas 2021-08-03 19:20:26 191.12 KB
Psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2022-01-30 22:40:03 369.66 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 98.65 KB
Budėjimo tvarkos aprašas 20.74 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarka 140.32 KB
Mokinių atleidimo nuo muzikos pamokų tvarkos aprašas 117.16 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 301.05 KB
Socialinės - pilietinės veiklos aprašas 217.93 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį tvarkos aprašas 98.92 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo ir naudojimo tvarkos aprašas 169.25 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 175.76 KB
Emp išdavimo tvarkos aprašas 117.65 KB
Mokyklinio autobuso naudojimo ir mokinių vežiojimo tvarkos aprašas 419.87 KB
Taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės, teisės ir pareigos, skatinimo bei drausminimo tvarka 2023-05-22 15:19:04 439.04 KB
Priėmimas į progimnaziją
Įsakymas 2021-08-04 14:44:18 190.02 KB
Priėmimo į progimnaziją tvarka 2021-08-06 14:08:57 383.41 KB
Priėmimo komisijos reglamentas 2021-08-06 14:09:37 191.12 KB
Prašymas dėl priėmimo į pirmą klasę 2023-10-23 00:19:07 18.21 KB
Prašymas dėl priėmimo į 2-4 klases 2023-10-23 00:18:39 18.39 KB
Prašymas dėl priėmimo į 5-8 klases 2023-10-23 00:18:13 18.95 KB
Prašymai
Pavėžėjimo prašymas 77.35 KB
Formos
Pranešimo apie patyčias forma. 2023-09-11 17:33:20 18.56 KB
Prašymo dėl pamokų pateisinimo forma 2021-10-18 13:43:18 177.31 KB
Pažyma dėl praleistų pamokų pateisinimo 2021-10-18 13:43:18 37.84 KB
Pareigybės aprašai
Tarnybinių patalpų valytojo pareigybės aprašas 2021-10-15 14:01:25 71.5 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 2021-10-15 14:01:15 72.5 KB
Mokyklos budėtojo pareigybės aprašas 2021-10-15 14:01:10 42.5 KB
Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininko pareigybės aprašas 2021-10-15 14:01:05 69.5 KB
Archyvo tvarkytojo pareigybės aprašas 35.5 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašas 67 KB
Buhalteres pareigybės aprašas 42.5 KB
Kompiuterių sistemos inžinieriaus pareigybės aprašas 53.5 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės aukletojo pareigybės aprašas 47 KB
Raštvedžio pareigybės aprašas 73 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 92.5 KB
Specialiojo pedagogo-logopedo pareigybės aprašas 59 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigyebės aprašas 49.5 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas 57.5 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašas 23.85 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 62.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis veiklos planas 2021-2023 m. 2023-03-16 15:25:40 3.9 MB
Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos veiklos tobulinimo planas 2023-08-17 10:04:29 4.4 MB
Saulėtekio veiklos planas 2021 386.09 KB
Saulėtekio veiklos planas 2022 398.76 KB
Saulėtekio veiklos planas 2023 466.14 KB
Saulėtekio veiklos planas 2024 491.73 KB
Asignavimų planas 2024 261.45 KB
Kiti dokumentai
Vadovo veiklos ataskaita 2022 m. 2023-08-17 10:05:35 5.84 MB
Vadovo veiklos ataskaita 2021 2023-09-08 09:31:20 5.7 MB
Vadovo veiklos ataskaita 2020 m. 2023-08-17 10:05:35 1.06 MB
Vadovo veiklos ataskaita 2019 m. 2023-08-17 10:05:35 834.17 KB
Vadovo veiklos ataskaita 2018 m. 2023-08-17 10:05:35 1.28 MB
Progimnazijos metinė veikla už 2022 m. 2023-08-17 10:05:36 371.9 KB
Progimnazijos metinė veikla už 2020 m. 2023-08-17 10:05:36 34.72 KB
Progimnazijos metinė veikla už 2019 m. 2023-08-17 10:05:36 38.6 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-31 2024-04-30 10:56:18 782.21 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys, 2024-03-06 2024-04-30 10:56:18 10.47 MB
2023 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys, 2023-09-30 2023-10-25 08:22:31 1.74 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys, 2023-06-30 2023-10-25 08:22:31 689.54 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys, 2023-03-31 2023-10-25 08:22:58 672.63 KB
2022 m.
Veiklos ataskaita 619.93 KB
Finansinė ataskaita 970.84 KB
Finansinis aiškinamasis raštas 843.05 KB
Finansavimo sumos 600.66 KB
Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 209.2 KB
Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 242.33 KB
2022 metų pusmečio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas_2022-06-30 97.96 KB
20 vsafas 4 priedas 234.42 KB
Fa_aiškin_raštas_2022-09-30 97.38 KB
Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 209.2 KB
20 vsafas 4 priedas 234.42 KB
Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 242.33 KB
2022 m. fa aiškinam_ raštas_saulėtekis 155.42 KB
Finansinės ataskaitos 2022 m. saulėtekis 2.68 MB
Finansinės ataskaitos 2022 m. saulėtekis_tesinys 6.19 MB
2021 m.
Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas (9 mėnesių) 2021-11-04 16:00:15 3.41 MB
Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas (1 pusmetis) 2021-11-04 15:58:30 3.42 MB
Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas (1 ketvirtis) 2021-11-04 15:58:30 2.77 MB
Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas, 2021 2022-03-24 17:56:05 5.22 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys, 1, 2021 2022-03-24 17:58:20 4.64 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys, 2, 2021 2022-03-24 18:16:25 2.73 MB
2020 m.
Veiklos rezultatų ataskaita 2021-08-04 19:48:10 466.49 KB
Pinigų srauto ataskaita 2021-08-04 19:48:10 392.97 KB
Grynojo pokyčio ataskaita 2021-08-04 19:48:10 493.98 KB
Finansinės būklės ataskaita 2021-08-04 19:48:10 320.23 KB
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-08-04 19:48:10 505.3 KB
Priedas 1. 6-ojoVSAFAS Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos 4priedas 2021-08-04 19:48:10 284.91 KB
Priedas 2. 6-ojoVSAFAS Informacija apie išankstinius apmokėjimus 6priedas 2021-08-04 19:48:10 274.73 KB
Priedas 3. 8-ojo VSAFAS Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 1priedas 2021-08-04 19:48:10 290.91 KB
Priedas 4. 10-ojo VSAFAS Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1priedas 2021-08-04 19:48:10 282.88 KB
Priedas 5. 10-ojo VSAFAS Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų 2priedas 2021-08-04 19:48:10 443.4 KB
Priedas 6. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1priedas 2021-08-04 19:48:11 326.6 KB
Priedas 7. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 3priedas 2021-08-04 19:48:11 327.26 KB
Priedas 8. 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1priedas 2021-08-04 19:48:11 221.4 KB
Priedas 9. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 7priedas 2021-08-04 19:48:11 204.58 KB
Priedas 10. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 8priedas 2021-08-04 19:48:11 204.59 KB
Priedas 11. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 12priedas

2021-08-04 19:48:11 358.37 KB
Priedas 12. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 13 priedas 2021-08-04 19:48:12 348.92 KB
Priedas 13. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4priedas 2021-08-04 19:48:12 204.55 KB
Priedas 14. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5priedas 2021-08-04 19:48:12 201.58 KB
Priedas 15. 24-VSAFAS informacija apie darbo užmokestį 2021-08-04 19:48:12 252.49 KB
Priedas 16. 25-ojo VSAFAS Informacija pagal segmentus priedas 2021-08-04 19:48:12 302.67 KB
Aiškinamasis raštas su priedais, 2020 m. III ketv. 2021-08-04 19:48:13 297.87 KB
Finansinės būklės ataskaita, 2020 m. III ketv. 2021-08-04 19:48:13 323.18 KB
Priedas 20 – VSAF – 4, 2020 m. III ketv. 2021-08-04 19:48:13 204.14 KB
Veiklos rezultatų ataskaita, 2020 m. III ketv. 2021-08-04 19:48:13 466.36 KB
Aiškinamasis-raštas-su-priedais-2020-II-ketv. 2021-08-04 19:48:13 294.8 KB
Finanansinės-būklės-ataskaita-2020-II-ketv. 2021-08-04 19:48:13 320.27 KB
Priedas-20-VSAF-4-priedas-2020-II-ketv. 2021-08-04 19:48:14 204.46 KB
Veiklos-rezultatų-ataskaita-2020-II-ketv. 2021-08-04 19:48:14 466.82 KB
Aiškinamasis-raštas-2020-I-ketv. 2021-08-04 19:48:14 229.77 KB
20-VSAFAS-4-priedas-2020-I-ketv. 2021-08-04 19:48:14 204.38 KB
Finanansinės-būklės-ataskaita-2020-I-ketv. 2021-08-04 19:48:14 318.65 KB
Veiklos-rezultatų-ataskaita-2020-I-ketv. 2021-08-04 19:48:14 465.8 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 1-4kl. 2.05 MB
Valgiaraštis 5-8kl. 2022-09-22 16:37:06 2.06 MB
Nemokamo maitinimo aprašas 2023 201.7 KB
Dėl lėšų dydžio nemokamam maitinimui produktams 167.85 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2024m i ketv. 783.41 KB
2023 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, 2023 2024-01-25 19:20:33 1.27 MB
Biudžeto vykdymo rinkinys, 2023-06-30 2024-01-25 19:20:33 838.97 KB
2023 m. I ketvirtis 2024-01-25 19:20:33 199.5 KB
2023 m. I ketvirtis Forma Nr. 2 2024-01-25 19:20:33 214.37 KB
2023 m. I ketvirtis Forma Nr. 4 2024-01-25 19:20:33 149.76 KB
2023 m. I ketvirtis Aiškinamasis raštas 2024-01-25 19:20:33 95.79 KB
2022 m.
Aiškinamasis raštas saulėtekio progimnazija_2023-01 2023-05-03 11:15:24 95.44 KB
Forma nr1-156__2023-01 2023-05-03 11:15:24 199.14 KB
Forma nr2-154 suvestinė_2023-01 2023-05-03 11:15:24 214.47 KB
Aiškinamasis raštas saulėtekio progimnazija 2023-05-03 11:15:24 96.47 KB
Forma nr3-155_2023-01 2023-05-03 11:15:24 206.13 KB
4 forma metinė bva saulėtekio progimnazija 2023-05-03 11:15:24 149.71 KB
Raštas 2022 2023-05-03 11:15:24 539.47 KB
Biudžeto ataskaita 2023-05-03 11:15:24 972.45 KB
Forma nr1 2023-05-03 11:15:24 199.12 KB
Forma nr2 2023-05-03 11:15:24 214.2 KB
Forma nr3 2023-05-03 11:15:24 207.36 KB
Mokėtinų sumų ataskaita. 9-priedas 2023-05-03 11:15:24 884.48 KB
Aiškinamasis raštas saulėtekio progimnazija (2) 2023-05-03 11:15:24 96.76 KB
Forma nr1-2 2023-05-03 11:15:24 200 KB
Forma nr2-58 2023-05-03 11:15:24 214.95 KB
2021 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas (9 mėnesių) 2021-11-04 16:01:17 2.78 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas (1 pusmetis) 2021-11-04 16:01:17 2.78 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas (1 ketvirtis) 2021-11-04 16:01:17 2.69 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita, 2021 2022-03-18 09:15:44 3.91 MB
2020 m.
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą Forma Nr.1, 2020 IV ketv. 2021-08-04 20:24:21 289.07 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita Forma Nr. 2, 2020 IV ketv. 2021-08-04 20:24:21 318.4 KB
Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius forma Nr.3, 2020 IV ketv. 2021-08-04 20:24:21 302.04 KB
Aiskinamasis raštas, 2020 IV ketv. 2021-08-04 20:24:21 212.11 KB
Mokėtinų sumų 9 priedas, 2020 m. IV ketv. 2021-08-04 20:24:21 487.38 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita Forma Nr. 2, 2020 III ketv. 2021-08-04 20:24:21 323.38 KB
Aiskinamasis raštas 2020 III ketv. 2021-08-04 20:24:21 210.09 KB
Mokėtinų sumų 9 priedas, 2020 m. II ketv. 2021-08-04 20:24:21 487.71 KB
Aiškinamasis-raštas-2020-II-ketv. 2021-08-04 20:24:21 208.85 KB
Biudžeto-vykdymo-ataskaita-Forma-Nr.-2-2020-II-ketv. 2021-08-04 20:24:22 244.65 KB
Mokėtinų-sumų-9-priedas-2020-II-ketv. 2021-08-04 20:24:22 487.44 KB
Aiškinamasis-raštas-su-priedais-2020-I-ketv. 2021-08-04 20:24:22 229.77 KB
Biudžeto-vykdymo-ataskaita-Forma-Nr.-2-2020-I-ketv. 2021-08-04 20:24:22 237.74 KB
Mokėtinų-sumų-forma-9-priedas-I-ketv. 2021-08-04 20:24:22 491.11 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2021-08-06 14:21:36 1.17 MB
Viešųjų pirkimų plano patikslinimas 2021-08-06 14:21:51 276.54 KB
2021 m. viešųjų pirkimų planas 381.13 KB
2022 m. viešųjų pirkimų planas 0.97 MB
Pirkimų taisyklės ir vidaus kontrolės taisyklės 85.79 KB
Vidaus kontrolės politika 59.38 KB
2023 m. viešųjų pirkimų planas 246.31 KB
2024 m. viešųjų pirkimų planas 305.2 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2023–2024 mokslo metais maršrutų sąrašas 2023-10-29 17:39:06 17.3 KB
Naujosios akmenės „saulėtekio“ progimnazijos mokinių, gyvenančių kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos, vežimo mokykliniu autobusu taisyklės 99.75 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
2022 m. progimnazijos įsivertinimo ir pažangos ataskaita 2023-05-11 09:27:48 395.04 KB
2021 m. progimnazijos įsivertinimo ir pažangos anketa 2023-05-11 09:27:48 193.01 KB
2020 m. progimnazijos įsivertinimo ir pažangos anketa 2023-05-11 09:27:48 435.06 KB
2019-2020 m. m. mokinių veiklos įsivertinimas 2023-05-11 09:27:48 369.4 KB
2019-2020 m. m. tėvų/ globėjų bendruomenės įsivertinimas 2023-05-11 09:27:48 364.07 KB
2023 m. progimnazijos įsivertinimo ir pažangos ataskaita 20.33 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Dėl viešųjų ir privačių interesų dekravimo_2022_12_27_v-99 263.3 KB
Korupcijos prevencijos programa 401 KB
Stt pažyma 164.07 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-27 15:41:46 121.89 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos taisyklės 2024-01-12 12:23:43 209.52 KB
Bibliotekos fondo nuostatu patvirtinimas 2024-01-12 12:23:43 384.01 KB
Ataskaita apie vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymą 2023 metais 2024-01-12 12:23:43 127.96 KB
Ataskaita_apie_vadovėlių_ir_mokymo_priemonių_užsakymą_2022m. 2024-01-12 12:23:43 135.36 KB
Ataskaita-apie-vadovėlių-užsakymą-2021-m 2024-01-12 12:23:43 14.32 KB
Ataskaita-apie-vadovėlių-užsakymą-2020-m 2024-01-12 12:23:43 14.06 KB
Ataskaita-apie-vadovėlių-užsakymą-2019-m 2024-01-12 12:23:43 222.2 KB
Psichologinė ir emocinė pagalba Atnaujinta Dydis
Paslaugos-šeimoms Naujojoje Akmenėje 2021-08-04 12:24:53 554.92 KB
Pagrindinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Pagrindinis ugdymas 2021-09-13 17:00:49 13.28 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Pradinis ugdymas 2021-09-13 17:13:00 13.79 KB
Tvarkaraštis Atnaujinta Dydis
Tvarkaraštis, 1-4 kl., 2022-2023 m. m. 2023-05-17 20:12:54 8.79 KB
Tvarkaraštis 2022-2023 2023-05-15 11:50:24 22.5 KB
5-8 kl. mokinių tvarkaraštis 2021-2022 m. m. 2023-05-15 11:50:24 22.96 KB
1-4 klasių pamokų ir konsultacijų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 4.46 MB
5-8 klasių pamokų ir konsultacijų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. (2) 4.29 MB
Neformalaus švietimo užsiėmimų grafikas 2023-2024 m. m. 140.95 KB
Techninio aptarnaujančio personalo pareigybių aprašai Atnaujinta Dydis
Tarnybinių patalpų valytojo pareigybės aprašas 2021-10-15 14:01:25 71.5 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 2021-10-15 14:01:15 72.5 KB
Mokyklos budėtojo pareigybės aprašas 2021-10-15 14:01:10 42.5 KB
Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininko pareigybės aprašas 2021-10-15 14:01:05 69.5 KB
Laikraštis Mirksnis Atnaujinta Dydis
Mirksnis-rugsėjis 2023 2023-09-30 16:36:38 1.28 MB
Mirksnis- 2023, gegužė 2023-09-30 16:36:38 1.18 MB
Mirksnis-balandis, 2023 2023-09-30 16:36:38 1.25 MB
Mirksnis-kovas 2023 2023-09-30 16:36:38 1.4 MB
Mirksnis, vasaris 2023 2023-09-30 16:36:38 1.3 MB
Mirksnis, sausis, 2023 2023-09-30 16:36:38 1.43 MB
Mirksnis, 2022 gruodis (1) 2023-09-30 16:36:38 1.5 MB
Mirksnis - lapkritis, 2022 m. 2023-09-30 16:36:38 1.12 MB
Mirksnis - spalis, 2022 m. 2023-09-30 16:36:38 1.78 MB
Mirksnis-rugsėjis 2022 2023-09-30 16:36:38 1.36 MB
Mirksnis- kovas, 2022 2023-09-30 16:36:38 1 MB
Mirksnis- vasaris 2022 2023-09-30 16:36:38 1.45 MB
Mirksnis - 2022 m. sausis 2023-09-30 16:36:38 1.04 MB
Mirksnis - 2021 m. gruodis 2023-09-30 16:36:38 1.84 MB
Mirksnis - 2021 m. lapkritis 2023-09-30 16:36:38 1.33 MB
Mirksnis - 2021 m. spalis 2023-09-30 16:36:38 1.54 MB
Mirksnis - 2021 m. rugsėjis 2023-09-30 16:36:38 1.37 MB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos veiklos tobulinimo planas 2023-08-17 10:04:29 4.4 MB
Kk_veiklos tobulinimo ataskaita 652.39 KB
Kk_veiklos_tobulinimo_plano_patikslinimas 2022-10-03 14:53:45 615.68 KB
Stebėsenos-atmintinė_2023-01-12 217.02 KB
Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Ieškomas lietuvių kalbos mokytojas 92.71 KB