Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisiją sudaro

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigos mokykloje Pareigos komisijoje

1.

Aina Akonaitė- Jašmontienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkė

2.

Vanda Sobenkienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkės pavaduotoja

3.

Edita Ramanauskinė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Sekretorė

4.

Jolanta Deniušienė

Socialinė pedagogė

Narė

5.

Vilija Šnarienė

Socialinė pedagogė metodininkė

Narė

6.

Zita Maziukienė

Specialioji pedagogė

Narė

7.

Sandra Meironienė

Logopedė metodininkė

Narė

8.

Ružana Brasienė

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Narė

9.

Daiva Bražionienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Narė

10.

Vydmantė Šinušaitė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Narė

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį.

Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-27 15:41:46 121.89 KB

Komisija vykdo šias funkcijas:

 • remdamasi Progimnazijos turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis, reguliariai atlieka Progimnazijos mokymosi aplinkos, jos saugumo, Progimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių požiūrių analizę;
 • rūpinasi pozityvaus Progimnazijos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus Progimnazijos vadovui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo;
 • gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymosi procese įvertinimą, prireikus kreipiasi į švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;
 • organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą Progimnazijoje;
 • kartu su ugdymo paslaugų karjerai specialistu pagal poreikį konsultuoja baigiamosios klasės mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl jo tolesnio mokymosi (galias atitinkančios mokymosi programos parinkimo, mokymosi įstaigos parinkimo);
 • teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo;
 • pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoja vaikui reikalingos mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą;
 • įvykus krizei mokykloje, t.y. netikėtam ir (ar) pavojingam įvykiui, sutrikdančiam į prastą Progimnazijos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę Progimnazijos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;
 • bendradarbiauja su Progimnazijos savivaldos institucijomis, savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugos skyriumi, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;
 • atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas;
 • organizuoja mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse Progimnazijoje dirbantiems mokytojams.
Atnaujinta: 2024-03-14
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų 1-4 klasėms liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.