Tvarkos
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2022-04-25 12:28:42 585.75 KB
Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2023-10-17 10:40:25 323.03 KB
Darbo krūvio aprašas 2021-08-03 19:20:25 227.07 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2021-08-03 19:20:25 388.28 KB
Metinės veiklos vertinimo aprašas 2021-08-03 19:20:25 602.9 KB
Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo aprašas 2021-08-03 19:20:25 388.28 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2023-09-11 17:32:12 26.39 KB
Reagavimas į patyčias planas 2023-09-11 17:32:55 42.03 KB
Individualizuotos pažangos įvertinimo tvarkos aprašas 2021-08-03 19:20:26 726.89 KB
Priėmimo į progimnaziją tvarka 2021-08-03 19:20:26 383.41 KB
Priėmimo komisijos reglamentas 2021-08-03 19:20:26 191.12 KB
Psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2022-01-30 22:40:03 369.66 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 98.65 KB
Budėjimo tvarkos aprašas 20.74 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarka 140.32 KB
Mokinių atleidimo nuo muzikos pamokų tvarkos aprašas 117.16 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 301.05 KB
Socialinės - pilietinės veiklos aprašas 217.93 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį tvarkos aprašas 98.92 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo ir naudojimo tvarkos aprašas 169.25 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 175.76 KB
Emp išdavimo tvarkos aprašas 117.65 KB
Mokyklinio autobuso naudojimo ir mokinių vežiojimo tvarkos aprašas 419.87 KB