Nuostatai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnazijos nuostatai 2022-11-03 19:20:04 155.11 KB
Tvarkos
Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2022-04-25 12:28:42 585.75 KB
Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2023-10-17 10:40:25 323.03 KB
Darbo krūvio aprašas 2021-08-03 19:20:25 227.07 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2021-08-03 19:20:25 388.28 KB
Metinės veiklos vertinimo aprašas 2021-08-03 19:20:25 602.9 KB
Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo aprašas 2021-08-03 19:20:25 388.28 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2023-09-11 17:32:12 26.39 KB
Reagavimas į patyčias planas 2023-09-11 17:32:55 42.03 KB
Individualizuotos pažangos įvertinimo tvarkos aprašas 2021-08-03 19:20:26 726.89 KB
Priėmimo į progimnaziją tvarka 2021-08-03 19:20:26 383.41 KB
Priėmimo komisijos reglamentas 2021-08-03 19:20:26 191.12 KB
Psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2022-01-30 22:40:03 369.66 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 98.65 KB
Budėjimo tvarkos aprašas 20.74 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarka 140.32 KB
Mokinių atleidimo nuo muzikos pamokų tvarkos aprašas 117.16 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 301.05 KB
Socialinės - pilietinės veiklos aprašas 217.93 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį tvarkos aprašas 98.92 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo ir naudojimo tvarkos aprašas 169.25 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 175.76 KB
Emp išdavimo tvarkos aprašas 117.65 KB
Mokyklinio autobuso naudojimo ir mokinių vežiojimo tvarkos aprašas 419.87 KB
Taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės, teisės ir pareigos, skatinimo bei drausminimo tvarka 2023-05-22 15:19:04 439.04 KB
Priėmimas į progimnaziją
Įsakymas 2021-08-04 14:44:18 190.02 KB
Priėmimo į progimnaziją tvarka 2021-08-06 14:08:57 383.41 KB
Priėmimo komisijos reglamentas 2021-08-06 14:09:37 191.12 KB
Prašymas dėl priėmimo į pirmą klasę 2023-10-23 00:19:07 18.21 KB
Prašymas dėl priėmimo į 2-4 klases 2023-10-23 00:18:39 18.39 KB
Prašymas dėl priėmimo į 5-8 klases 2023-10-23 00:18:13 18.95 KB
Prašymai
Pavėžėjimo prašymas 77.35 KB
Formos
Pranešimo apie patyčias forma. 2023-09-11 17:33:20 18.56 KB
Prašymo dėl pamokų pateisinimo forma 2021-10-18 13:43:18 177.31 KB
Pažyma dėl praleistų pamokų pateisinimo 2021-10-18 13:43:18 37.84 KB
Pareigybės aprašai
Tarnybinių patalpų valytojo pareigybės aprašas 2021-10-15 14:01:25 71.5 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 2021-10-15 14:01:15 72.5 KB
Mokyklos budėtojo pareigybės aprašas 2021-10-15 14:01:10 42.5 KB
Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininko pareigybės aprašas 2021-10-15 14:01:05 69.5 KB
Archyvo tvarkytojo pareigybės aprašas 35.5 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašas 67 KB
Buhalteres pareigybės aprašas 42.5 KB
Kompiuterių sistemos inžinieriaus pareigybės aprašas 53.5 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės aukletojo pareigybės aprašas 47 KB
Raštvedžio pareigybės aprašas 73 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 92.5 KB
Specialiojo pedagogo-logopedo pareigybės aprašas 59 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigyebės aprašas 49.5 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas 57.5 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašas 23.85 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 62.5 KB