Pradinis ugdymas

Už pradinį ugdymą progimnazijoje atsakinga

Rūta Zaveckienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

7.45 – 16.45

12.45 – 13.45

 

Antradienis

7.45 – 16.45 12.45 – 13.45 14.45 – 16.45

Trečiadienis

7.45 – 10.45  –   – 

Ketvirtadienis

7.45 – 16.45

11.45 – 12.45

13.45 – 16.45
Penktadienis 7.45 – 12.45  – 

 – 

Kontaktai Mobilusis +370 650 11 925

Pradinis ugdymas

Vaikas pradedamas ugdyti pagal privalomojo ugdymo programą, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Jis/ ji privalomai ugdomi iki tol, kol sueina 16 metų. Pradinis ir pagrindinis išsilavinimas yra nemokamas valstybinėse įstaigose. Pradinis ugdymas trunka 4 metus.

Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Pradinio ugdymo programa – privaloma ketverių metų (1–4 klasių) švietimo programa, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas. Tai – pirmoji formaliojo ugdymo pakopa, jungianti priešmokyklinį ir pagrindinį ugdymą. Pagal tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED 2011), pradinis ugdymas Lietuvoje priskiriamas ISCED 1 lygmeniui.

Siekiant ugdymosi dermės, prieinamumo ir kokybės visoje šalies švietimo sistemoje, pradinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Pradinio ugdymo samprata, Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis ir bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras. 

Pradinio ugdymo organizavimą šalyje reglamentuoja šie teisės aktai: Valstybinė švietimo strategija 2013–2020(2013), Švietimo įstatymas (2011), Vyriausybės nutarimas „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ (2011), šie švietimo ir mokslo ministro įsakymai: „Dėl pradinio ugdymo sampratos“ (2003), „Dėl mokinių pažangos ir pasiekimų sampratos“ (2004), „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo” (2012), „Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (2008), „Dėl 2011–2013 metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ (2011), „Dėl neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“ (2012), „Dėl netradicinio ugdymo koncepcijos patvirtinimo“ (2010).

Atnaujinta: 2024-03-14
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų 1-4 klasėms liko:

Atostogos!