Aktualu tėvams

Dėl pareigos ir sąlygų mokiniams lankyti mokyklą

Atkreipiame dėmesį, kad Švietimo įstatymo 46 straipsnis nustato mokiniui pareigą, sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų, lankyti mokyklą, stropiai mokytis, laikytis mokinio elgesio normų, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų.

Švietimo įstatymo 47 straipsnis nustato pareigą tėvams (globėjams, rūpintojams) užtikrinti vaiko parengimą mokyklai, jo mokymąsi pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų, užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą; jeigu vaikas negali atvykti į mokyklą, nedelsiant informuoti mokyklą. 

13 punktu „Vaiko tėvai (globėjai) privalo užtikrinti vaiko punktualų, reguliarų Įstaigos lankymą (jei vaikas negali atvykti į Įstaigą, nedelsiant turi informuoti Įstaigą) ir kitų mokymo sutartyje nurodytų pareigų vykdymą.“ Esant piktnaudžiavimui, Įstaigos vadovas privalo kreiptis į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą.

Administracinių nusižengimų kodekso 80 straipsnis numato atsakomybę kliudant mokytis. Tėvų (globėjų, rūpintojų) vengimas leisti į mokyklą vaiką iki 16 metų arba kliudymas vaikui iki 16 metų mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų. Administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b8d908c0215b11e58a4198cd62929b7a/asr).

 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų 1-4 klasėms liko:

Atostogos!