Progimnazijos taryba

Mokyklos tarybos nariai 2019 m.m. - 2020 m.m.  

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Algina Giniotienė   pirmininkė
2. Roma Kleinienė Mokytojų atstovė sekretorė
3. Vilma Jaudženienė Tėvų atstovė narė
4. Jūratė Plienienė Tėvų atstovė narė
5. Mantas Mačius Tėvų atstovas narys
6. Rimvydas Žilaitis Tėvų atstovas narys
7. Jolita Bružienė Mokytojų atstovė narė
8. Loreta Dužinskienė Mokytojų atstovė narė
9. Ružana Brasienė Mokytojų atstovė narė
10. Olga Orienė Mokytojų atstovė narė
11. Emilijus Generauskas Mokinių atstovas narys

Progimnazijos tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria progimnazijos strateginiam planui, metiniam progimnazijos veiklos planui, progimnazijos nuostatams, progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems progimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymų progimnazijos direktoriui dėl progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 • kolegialiai svarsto progimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų progimnazijos direktoriui dėl progimnazijos veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymus progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus progimnazijos direktoriui;
 • teikia siūlymų dėl progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • svarsto progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
Atnaujinta: 2022-09-02
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30