Progimnazijos taryba

Mokyklos tarybos nariai 2022 m.m. - 2023 m.m.  

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje

1.

Marius Skerstonas

 Tėvų atstovas

pirmininkė

2.

Aina Akonaitė - Jašmontienė

Mokytojų atstovė

sekretorė

3.

Valdas Rubel

Tėvų atstovė

narė

4.

Ineta Žilinskienė

Tėvų atstovė

narė

5.

Jūratė Plienienė

Tėvų atstovas

narys

6.

Loreta Grikštienė

Tėvų atstovas

narys

7.

Ilona Paleckienė

Mokytojų atstovė

narė

8.

Inga Stankuvienė

Mokytojų atstovė

narė

9.

Ligita Šutkienė

Mokytojų atstovė

narė

10.

Marytė Paulauskienė

Mokytojų atstovė

narė

11.

Šarūnė Vabalaitė

Mokinių atstovas

narys

12.

Aistė Jasaitė

Mokinių atstovas

narys

13.

Ugnė Jankauskaitė

Mokinių atstovas

narys

14.

Gabrielė Stumbrytė

Mokinių atstovas

narys

15.

Dovydas Lukošiūnas

Mokinių atstovas

narys

Progimnazijos tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria progimnazijos strateginiam planui, metiniam progimnazijos veiklos planui, progimnazijos nuostatams, progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems progimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymų progimnazijos direktoriui dėl progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 • kolegialiai svarsto progimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų progimnazijos direktoriui dėl progimnazijos veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymus progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus progimnazijos direktoriui;
 • teikia siūlymų dėl progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • svarsto progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
Atnaujinta: 2024-03-14
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų 1-4 klasėms liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.