Aktualijos

Mokytojas mokytojui - „Idėjų mugė“

Mokytojas mokytojui

 

     Moksleivių atostogų metu Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos metodinė taryba pakvietė mokytojus į metodinę dieną „Idėjų mugė“.  Tai gerosios pedagoginės patirties sklaidos renginys, kurio devizas - “Mokytojas mokytojui“. Jame kūrybingai dirbantys pedagogai dalijasi ugdomojo darbo naujovėmis, idėjomis ir patirtimi su įvairių dalykų mokytojais. Mintis tokiu būdu tobulinti kvalifikaciją kilo prieš kelerius metus, kai metodinė taryba nusprendė, kad nepakanka dalintis patirtimi vien savo dalyko metodinėje grupėje, o verta pasidairyti ir po kitų dalykų mokytojų  metodinę kūrybinę  „virtuvę“.  Juk, pavyzdžiui,  kai kuriuos originalius matematikos mokytojo taikomus ugdymo metodus galima puikiai panaudoti mokant užsienio kalbos ar geografijos. Todėl dalintis su kolegomis ugdymo idėjomis, kaip taikyti aktyvius ugdymo metodus, kaip skatinti mokymosi motyvaciją, kaip tobulinti ugdomąją veiklą, naudinga ir įdomu. Tai prisideda  prie bendros  mokytojo ir mokinio darbo sėkmės. Progimnazijos mokytojai dažnai skleidžia savo patirtį rajono, apskrities renginiuose, sėkmingai dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose, tad „Idėjų mugė“ yra puiki proga artimiau susipažinti su kolegų gerais darbais, jų taikomais ugdymo metodais ir išgirsti apie metodines naujienas iš pirmų lūpų.

     Jau tampa tradicija „Idėjų mugę“ pradėti nuotaikingu filmuku. Šįkart po metodinės tarybos pirmininkės Laimos Balčiūnienės įžanginės kalbos metodinio renginio dalyviai stebėjo šmaikščią parodiją apie mokyklą „Mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis“. Mintį su humoru pažvelgti į netradicinius mokinių motyvavimo metodus pasiūlė mokytojai Dalia ir Večislovas Rimkevičiai.

     „Idėjų mugė“ buvo turininga. Apie  tautinio kostiumo kūrimo ypatybes įdomiai pasakojo technologijų mokytoja metodininkė Gražina Raudienė, apibendrinusi visų keturių progimnazijos technologijų mokytojų kūrybinį ir praktinį  darbą bei etnokultūros žinių pritaikymą, ruošiantis dalykinei olimpiadai. Savo pranešimą ji iliustravo dailiais  mokinių darbais. Mintimis apie verslumo ugdymo mokykloje svarbą pasidalino išradingoji 8d klasės vadovė Roma Rudienė, su savo auklėtiniais nuo 6 klasės įsitraukusi į jaunimo verslumą skatinantį projektą „Magnetukai ir užrašų knygutės“. Ji teigė, kad verslumo pagrindus vaikas  privalo įgyti, dar tebesėdamas mokyklos suole, nes verslininkais ne gimstama, o tampama. Gamtos mokslų mokytojos su mokiniais dalyvauja įvairiuose integruotuose ilgalaikiuose projektuose, susijusiuose su  gamtosauga, sveika gyvensena, žalingų įpročių prevencija ir kitomis kiekvienam žmogui svarbiomis temomis. Pranešimą apie tai parengė biologijos vyresnioji mokytoja  Ilona Paleckienė ir chemijos vyresnioji mokytoja Larisa Chlystova. Originaliomis idėjomis, kaip ugdymo procesą padaryti įdomesnį, su kolegomis pasidalino energingos pradinių klasių mokytojos metodinininkės Loreta Dužinskienė ir Jolita Bružienė. Savo pranešimą „Pasakojimo – kūrinio pristatymo metodai“ jos iliustravo praktiniais pavyzdžiais ir pačių pasigamintomis ugdymo priemonėmis bei į veiklą įtraukė visus metodinio renginio dalyvius. Apie vertinimo ir įsivertinimo svarbą, ugdant mokinių atsakomybę ir savarankiškumą,  kalbėjo anglų kalbos mokytoja metodininkė Roma Kleinienė. Pristatydama savo pačios sukurtą vertinimo sistemą, aktyvinančią mokinius, ji pasidalino patirtimi, kaip mokinio žinias ir darbą efektyviai ir objektyviai įvertinti kiekvienoje pamokoje. Savo istorijos, geografijos ir lietuvių kalbos žinias mokytojai pasitikrino, atlikdami istorijos mokytojos metodininkės Gintarės Sudarienės parengtą praktinę integruotą užduotį, kurią ji skiria ir mokiniams, besiruošiantiems standartizuotiems testams. Patirtį mokytoja apibendrino pranešime „Pirmųjų civilizacijos objektų ir geografinės vietos nustatymas“.  Kaip atrasti naujų erdvių mokant ir mokantis matematikos, kaip ugdyti kūrybiškumą šio dalyko pamokose, panaudoti aplinką, bendradarbiauti su kitų dalykų mokytojais? Tokia patirtimi su kolegomis dalijosi matematikos mokytojos metodininkės Stanislava Vaikasienė ir Roma Rudienė.  Kūrybingos mokytojos kartu su savo mokiniais dažnai vyksta į metodinius renginius Šiaulių apskrities švietimo įstaigose,  nes jų darbai domina ir kitus. Remdamasi vieno atvejo analize, nagrinėdama atviros, integruotos anglų kalbos pamokos „Obuolio diena“ rengimo tradicijas ir patirtį, anglų kalbos vyresnioji mokytoja Neringa Vaičiūtė aptarė kiekvieno mokinio motyvacijos skatinimą, mokiniams dalyvaujant įvairiuose anglų kalbos konkursuose ir organizuojant daugybės apdovanojimų už sėkmingą pasirodymą juose ceremoniją. Metodinės dienos dalyvius sudomino neįprastas,  2 mokomuosius dalykius integruojantis, projektas „Fizikos ir vokiečių kalbos mokymas nuo 5 klasės“, kurį vykdo fizikos vyresnioji mokytoja Aina Akonaitė-Jašmontienė ir vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Žaneta Petokaitienė. Įkvėptos  vokiečių kultūrą puoselėjančio Goethe‘s instituto idėjų, jos supažindina  mokinius su fizikos ir vokiečių kalbos pradmenimis jau 5 klasėje, nors mokyklų ugdymo programose šie dalykai skirti vyresniems moksleiviams. O tai sukuria sąlygas mokiniams patiems tyrinėti, ieškoti atsakymų, mokytis ir daryti savo išvadas.

     Mokykloje turime puikų potencialą – tai nuoširdžiai ir kūrybingai dirbantis mokytojų kolektyvas. Jam nestinga išradingumo, patirties, išminties ir jaunatviško veržlumo.  Jau tradicine tampanti ugdymo „Idėjų mugė“ – puiki mokytojų siekio tobulinti ugdymo procesą, sudominti mokinį ir padėti jam siekti ugdymosi pažangos iliustracija.

     Metodinės tarybos vardu  nuoširdžiai dėkoju metodinio renginio organizatoriams metodinių grupių pirmininkams, pranešėjams ir visiems  aktyviems dalyviams. Už pagalbą  taip pat dėkoju kolegoms Andriui Buivydui, Mariui Petokaičiui, Laimai Barzelienei, Birutei Vaitkienei, Editai Ramanauskienei ir Neringai Vaičiūtei.

Metodinės dienos programa

Straipsnelis ir  nuotraukos

 

 

Naujosios  Akmenės  „Saulėtekio“  progimnazijos
metodinės tarybos pirmininkė
Laima Balčiūnienė
Ankstesnės naujienos


Balandžio 20 d. - Tarptautinė kovos su triukšmu diena.

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija 2015-2016 metais dalyvavo Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinime, kuri truko 18 mėnesių.

Lap­kri­čio 24 dieną Joniškio Mato Slančiausko pro­gim­na­zi­joje vyko res­pub­li­kinė meto­dinė užsie­nio kalbų moky­tojų kon­fe­ren­cija „Kūry­biška klasė“.

Kas sieja Regbio miestą ir Naująją Akmenę?  Kokius sportinius žaidimus per kūno kultūros pamokas žaidžia britų ir amerikiečių moksleiviai? Atsakymų į šiuos ir daugybę kitų su sportu susijusių klausimų 6a klasės mokiniai ieškojo per dvi integruotas anglų kalbos ir  kūno kultūros pamokas „Sportiniai žaidimai“ (mokytojos L. Balčiūnienė ir L.Štutienė).

  2016 m. balandžio 6 dieną Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje 5-ų klasių mokiniai dalyvavo pamokėlėse, kurių tema  — „Vaiko konstitucijos pristatymas ir įteikimas“.