Aktualijos

Akmenės rajono anglų kalbos metodinio būrelio užsiėmimas

     

       Vienas iš mokytojų metodinės veikos uždavinių yra skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi. Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos pastaroji veikla taipogi nukreipta šia linkme ir siekia metodinių grupių bendradarbiavimo mokykloje ir rajone, skatina gerosios patirties sklaidą. Siekdami įgyvendinti šį uždavinį „Saulėtekio“ progimnazijos anglų kalbos metodinės grupės mokytojos mielai sutiko su  mūsų rajono anglų kalbos metodinio būrelio pirmininkės Romos Narkuvienės pasiūlymu – supažindinti viso rajono mokytojus su savo veikla ir metodine patirtimi. Metodinio būrelio užsiėmimui stropiai ruošėsi visos mokyklos anglų k. mokytojos. Pastarasis įvyko balandžio 15 d. Susirinkusius pasveikino R. Narkuvienė. Po sveikinimo buvo išklausyti pranešimai. Mokytoja R. Kleinienė supažindino su metodinės grupės veikla, atkreipdama dėmesį į anglų k. mokytojų siekį sudominti savo ugdytinius mokomuoju dalyku, vedant netradicines pamokas prieš įvairias Didžiosios Britanijos šventes, lyginant jas su Lietuvos šventėmis. Grupė dalyvauja mokyklos organizuojamose tėvų dienose, veda atviras pamokas tėvams, aktyviai įsijungia į mokyklos programų svarstymą, teikia pasiūlymus, dalyvauja jas įgyvendinant, Noriai dalyvauja seminaruose, aptaria jų medžiagą ir pritaiko naujoves savo darbe, puoselėja tarpdalykinius ryšius. Įdiegus elektroninius dienynus, organizuoja mini susirinkimus kiekvieną savaitę,  kurių metu operatyviai sprendžia visus einamuosius reikalus ir atlieka kitus darbus. Mokytoja pasidžiaugė puikiai pavykusiu Europos kalbų dienos projektu. R. Kleinienė pristatė  metodą, kaip naudojant internetinę programą “Skype” galima patobulinti mokinių kalbėjimo įgūdžius anglų kalbos pamokose. Mokytoja L. Balčiūnienė pateikė pranešimą  „Žinių konkursas Eruditas - veiksmingas gabių mokinių motyvavimo renginys“, kuriame pristatė šio renginio svarbą,  populiarumą ir galimybę mokiniams parodyti savo žinias. Mokytoja pastebėjo, kad visos anglų kalbos mokytojos ne tik moko savo dalyko, bet ir aktyviai dalyvauja kitose mokyklos veiklos srityse. R. Joniškienė aptarė mokyklos vertimų ir iliustracijų projektų „Tavo žvilgsnis“, „Kalbų kengūra“ ir tarptautinio internetinio „Amber star“ konkurso, kurį šiemet pakeitė „Olympis“, rezultatus. Mokytoja akcentavo, kad mokiniai aktyviai dalyvauja ir pasiekia gerų rezultatų, o juos ruošia visos mokyklos anglų kalbos mokytojos. E. Ramanauskienė pristatė savo vykdomą ilgalaikį projektą, „Anglų kalba atveria duris į pasaulį“, kurio tikslas – ugdyti kūrybiškumą ir saviraišką, populiarinti anglų kalbą, supažindinant su tradicijomis. Po šių pranešimų užsiėmimo dalyviai buvo pakviesti į anglų kalbos kabinetus, kur susipažino su mokymosi aplinka, metodinėmis priemonėmis, ugdytinių darbais. Antroji užsiėmimo dalis vyko pradinių klasių mokinių patalpose, kitaip dar vadinamoje „mokyklėlėje“, kurią pristatė mokytoja J. Bružienė. Ji supažindino mokyklos svečius su pradinių klasių mokinių pasiekimų vertinimo tvarka, elektroniniu dienynu ir interaktyvios lentos naudojimo galimybėmis anglų kalbos pamokose. D. Jarušaitienė pateikė refleksiją pamokoje -  pradinių klasių mokinių žinių vertinimo ir įsivertinimo sistemą, kuria mokytoja  ir jos mokiniai naudojasi. Šią pasiekimų vertinimo sistemą ji pavadino vaikams patraukliais „Puponautais“ kur kiekvienas  vaikutis yra tarsi „Puponautas“. Užsiėmimą apibendrino pavaduotoja ugdymui D. Rimkevičienė, kuri padėkojo mokyklos anglų kalbos mokytojoms už kūrybiškumą ir įdomų renginį. Mokyklos svečiai taipogi buvo patenkinti, nes ne tik išgirdo naujų idėjų, bet ir gavo mokytojų paruoštos medžiagos.

Mokytojas pirmiausia mokosi pats visą savo gyvenimą, todėl turime viltį – aplankyti kitas mokyklas ir pasisemti naujų minčių.

 

 

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos

anglų k. metodinės grupės pirmininkė Roma Kleinienė
Ankstesnės naujienos


Gamtos mokslų dienos „Saulėtekio“ progimnazijoje.

Standartizuoti testai.

    Balandžio  4 dieną 6c ir 6b klasių mokiniai rinkosi į integruotą matematikos, gamtos ir žmogaus pamoką ,,Velykų belaukiant“, o 5b klasės mokiniai dalyvavo projekte „Velykinės šventės atspalviai“.

Pažintinė kelionė į Kauną.

Kovo 20 ir  21 dienomis mokykloje vyko  renginys „Madų šou“.